Základní škola Jičín - Soudná

Základní škola Jičín - Soudná

:: novinky

18.4.

Snoezelen

Dnes jsme opět otevřeli prostory speciální multisenzorické místnosti, zvané snoezelen. Snoezelen spočívá ve vytvoření příjemných smyslových zážitků v atmosféře důvěry a uvolnění. Snoezelen slouží našim žákům pro relaxaci, rozvoj smyslového vnímání a učení od roku 2005. Svými možnostmi a vybavením již nestačil pokrokům v tomto moderním trendu výuky. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci prostorů a vybavení novými speciálními pomůckami ze zahraničí. Žáci mohou opět individuálně v rámci výuky navštěvovat snoezelen se svými pedagogy a zlepšovat si oblast pozornosti, vnímání a emoční stability.
Mgr. Olga Kratochvílová
1. duben

Mezinárodní den ptactva - o výukovém projektu se dočtete v sekci ZPRÁVY

8. 4.

Zájem o Centrum rozvoje řečových dovedností

V únoru letošního roku vzniklo v naší škole Centrum rozvoje řečových dovedností. V rámci centra je každou středu od 14.30 hod. pořádán Logopedický kroužek pro děti s vadami řeči. V kroužku pracujeme s dětmi ve skupině, kde formou hry podporujeme rozvoj komunikačních schopností dětí, cvičíme správné dýchání, rozvíjíme jejich paměť a pozornost, fonematický sluch... Dále s každým z dětí individuálně procvičujeme problémové hlásky. Kroužek pravidelně navštěvuje několik předškoláků a stále přibývají noví zájemci, z čehož máme velikou radost.
Mgr. Tereza Musilová

:: formát webu


Základní škola a Praktická škola, Jičín

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín byla zřízena Královéhradeckým krajem ZŘIZOVACÍ LISTINOU č.j. 14711/SM/2009 s účinností od 10. 9. 2009.

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO PrŠ JEDNOLETÉ I DVOULETÉ V ROCE 2016 SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

Předmět činnosti:

hlavni03.jpg Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna - JPG, 180 kB
  1. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základně byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
  2. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními potřebami.
  3. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům škol.
  4. Uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školské zařízení.
  5. Zajišťuje stravování zaměstnanců organizace dle školského zákona.
hlavni02.jpg Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna - JPG, 155 kB
hlavni01.jpg Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna - JPG, 132 kB